hashingSource

fun Source.hashingSource(mac: Mac): HashingSource

Returns a source that uses mac to hash this.

fun Source.hashingSource(digest: MessageDigest): HashingSource

Returns a source that uses digest to hash this.